Wednesday, March 31, 2010

Jan Zamoyski × Kornelia Strzelecka - Bombą w porno -

Jan Zamoyski (ヤン・ザモイスキ)
ポーランドのファッションフォトグラファ。

16世紀のポーランド貴族に同姓同名の人がいて、情報が探し辛い。

Kornelia Strzelecka (コーネリア・スチェレツカ)
ポーランドのファッションモデル。

なんか色々微妙なエディトリアルなんだけど印象には残る。そんな感じです。


Magazine: Wysokie Obcasy
Issue: no. 24 (527)
Title: Bombą w porno
Photographer: Jan Zamoyski
Model: Kornelia Strzelecka
Styled by: Karolina Sulej


the Fashion Spot - View Single Post - Kornelia Strzelecka

No comments: